مجموعه کد تغییر شکل ماوس به عکس

مجموعه کد تغییر شکل ماوس به عکس

برای انتخاب کامل متن کدها چند بار داخل کدها کلیک کنید

 

<a href="http://wiper.persianblog.ir/" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/p8gj_wiper.persianblog.ir_(30).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/0fu6_wiper.persianblog.ir_(2).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/okzq_wiper.persianblog.ir_(3).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/hmg4_wiper.persianblog.ir_(4).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/jw93_wiper.persianblog.ir_(5).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/pfnl_wiper.persianblog.ir_(6).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/k8po_wiper.persianblog.ir_(7).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/r5wc_wiper.persianblog.ir_(8).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/6kgv_wiper.persianblog.ir_(9).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/l7ro_wiper.persianblog.ir_(15).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/h6m_wiper.persianblog.ir_(11).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/hqi9_wiper.persianblog.ir_(12).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/lweu_wiper.persianblog.ir_(14).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/94ih_wiper.persianblog.ir_(16).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/oxxj_wiper.persianblog.ir_(17).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/k7j9_wiper.persianblog.ir_(18).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/dp0o_wiper.persianblog.ir_(19).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/hk1v_wiper.persianblog.ir_(20).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/8tut_wiper.persianblog.ir_(21).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/8e0z_wiper.persianblog.ir_(22).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/206_wiper.persianblog.ir_(23).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/4nnb_wiper.persianblog.ir_(24).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/bn79_wiper.persianblog.ir_(25).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://www.gigpars.com/upload/fyh_wiper.persianblog.ir_(26).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:url(http://www.gigpars.com/upload/wshg_wiper.persianblog.ir_(27).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:url(http://www.gigpars.com/upload/5nak_wiper.persianblog.ir_(28).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:url(http://www.gigpars.com/upload/p3j_wiper.persianblog.ir_(29).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

<a href="http://wiper.persianblog.ir" target="_blank"><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:url(http://www.gigpars.com/upload/p8gj_wiper.persianblog.ir_(30).gif), progress;}</style> <a title="کد موس برای وبلاگ، کد تغییر شکل موس" target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir/">کد تغییر شکل موس</a>

 

/ 3 نظر / 23 بازدید
بهرام

سلام از حضورت ممنون با تشکر [گل][گل][گل]

kimia

Azizam mer30 ke oomadi

bahar

کدهاتون خیلی قشنگن لینکتون کردم